fbpx

Handelsbetingelser

ALMINDELIGE HANDELSBETINGELSER 

1: Generelt

Almindelige Handelsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Snippet SEO, CVR-nummer 40499563, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter og ydelser til erhvervskunder.

2: Indgåelse

2.1

Snippet Seo bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når Snippet Seo har afsendt sin aftalebekræftelse. Snippet Seo er berettiget til, indtil aftalebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Snippet Seo fremsendte tilbud.

2.2

Når Køber har modtaget en aftalebekræftelse fra Snippet Seo og bekræftet denne, har Køber accepteret de af Snippet Seo fremsendte tilbud, medmindre Køber forinden og på anden vis har accepteret tilbuddet.

2.3

Hvor Købers login oplysninger påkræves for at opfylde aftalen, skal loginoplysningerne fremsendes til Snippet Seo. Der gives Snippet Seo fuld dispositionsret over Købers konti – heriblandt Google My Business, Købers hjemmeside, Google Analytics og Google Search Console.

2.4

Snippet Seo skal have adgang til Købers nødvendige systemer under hele samarbejdet ellers vil det aftalte arbejde ikke kunne leveres.

3: Opsigelse

3.1

For samtlige SEO-pakker er der en bindingsperiode på minimum 6 måneder, medmindre Parterne har aftalt en anden bindingsperiode, som dermed vil fremgå i kontrakten. I bindingsperioden er aftalen af begge Parter uopsigelig, medmindre en af parterne væsentligt misligholder samtale, hvorefter modparten vil have retten til at opsige aftalen.

3.2

Såfremt Køber vil opsige aftalen med Snippet Seo, skal Køber senest 1 måned før bindingsperiodens udløb skriftligt meddele til Snippet Seo, at aftalen opsiges, medmindre andet er beskrevet i aftalen. Har Snippet Seo ikke rettidigt modtaget en sådan opsigelse fortsætter aftalen efter bindingsperioden i en ny bindingsperiode á samme vilkår, medmindre andet er beskrevet i kontrakten.

3.3

Såfremt der ikke er angivet en bindingsperiode ved en løbende ydelse, er begge Parter berettiget til at opsige aftalen med 1 måneds varsel.

4: Priser

4.1

Alle priser er angivet ekskl. moms. og i DKK.

4.2

Snippet Seo er berettiget til at kræve et særskilt honorar for teknisk assistance ved installation af software, tilretninger på Købers hjemmeside uden for aftalen og øvrig teknisk assistance.

4.3

Såfremt der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelsen indtræder prisstigninger hos de leverandører, som Snippet Seo anvender til opfyldelse af aftalen med Køber, er Snippet Seo berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger. Skulle der forekomme prisstigninger, vil alle de berørte Kunder blive oplyst pr. mail med ændringen i pris. Skulle ovenstående forekomme har Køber ret til at komme ud af aftalen på trods af binding. Der vil denne situation refereres op til punkt 3.2 ift. opsigelse af aftalen.

5: Betalingsbetingelser

5.1

Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 7% p.a.

5.2

Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse ligesom Snippet Seo er berettiget til at kræve kompensationsgebyr på kr. 310,00. Ved betalingsmisligholdelse er Snippet Seo berettiget til at kræve Snippet Seo omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud ogsåledes ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

6: Leveringsbetingelser

6.1

Køber forpligter sig til inden for 7 dage fra aftalens indgåelse, at levere loginoplysninger til  systemer, uden dette er en udtømmende liste, der er anset som nødvendige for udførelse af Snippet Seo arbejde. Sker leveringen af materiale fra Køber ikke inden 7 dage, kan Snippet Seo herved ikke ikke stå til ansvar for udførelse af aftalte arbejde, hvorpå alt garanti for fastsatte mål, yderligere garantier, ROI garanti og deslige ligeledes vil frafalde og vil derfor heller ikke fakturere anderledes end først aftalt.

6.2

Medmindre Parterne har aftalt en leveringsdato, sker levering under hensyntagen til leveringstider fra eventuelle underleverandører. Der som Køber ikke har modtaget opstart af det aftalte inden 60 dage efter aftaleindgåelsen, er Køber berettiget til at hæve aftalen.

7: Force Majeure

7.1

Snippet Seo er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Snippet Seo forpligtelser, såfremt Snippet Seo kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Snippet Seo kontrol såsom, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering af materiale fra Køber, underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

7.2

I så fald er Snippet Seo berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at hæve aftalen.

8: Reklamations- og undersøgelsespligt

8.1

Køber er pligtig til at undersøge det leverede straks ved modtagelsen og at reklamere over enhver mangel skal ske straks, senest 5 dage efter Køber blev bekendt eller burde være bekendt med manglen. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende.

9: Misligholdelse

9.1

Såfremt Køber væsentlig misligholder nærværende kontrakt samt handelsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet med det samme efter at Snippet Seo har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er Snippet Seo berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen og/eller fakturere et depositum på hele aftaleperiodens fulde beløb.

9.2

Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:

– a) Købers manglende betaling,

– b) Købers ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 2.3

– c) Øvrige hindringer, som kan tilregnes Køber og som forhindrer Snippet Seo i at opfylde aftalen, herved manglende fremsendt materiale, heriblandt billeder, tekst, loginoplysninger.

– d) Køber ikke er kontaktbar eller dialogbåren til forud aftalte kontakt tidspunkt, heriblandt opstartsmøde, skypemøde, telefonmøde, men ikke en udtømmende liste.

– e) Køber nægter dialog i det hele taget.

9.3

Dersom Køber væsentlig misligholder nærværende betingelser, er Snippet Seo, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at Snippet Seo er berettiget til at fakturere for hele bindingsperiodens fulde beløb, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

10: Ansvarsbegrænsning

10.1

Snippet Seo erstatningsansvar er maksimeret til 50 % af fakturaprisen for det mangelfulde, og Snippet Seo kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab.

10.2

Såfremt Snippet Seo anvender strategier i kundens kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender materiale der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan Snippet Seo ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

10.3

Snippet Seo fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt Købers website skulle falde i placeringer på Google, grundet ændringer i algoritmen for rangering i Googles søgeresultater, eller hvis Kundens websites rangering falder grundet straf fra Google.

10.4

Kunden alene er ansvarlig for at domænenavnets indhold ikke krænker 3. parts varemærker og/eller rettigheder og Kunden alene er ansvarlig for rigtigheden af tekster og andre kreative materialer, som publiceres på kundens hjemmeside, således disse ikke overtræder den danske lovgivning. Kunden alene er ansvarlig for at kontrollere at det er de korrekte kontaktoplysninger, der fremgår på Kundens hjemmeside og profiler på sociale medier, samt at funktionaliteten af eventuelle kontaktformularer er som ønsket.

11: Gældende ret og tvist

11.1

Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk retsregler og ved byretten i København.

12: Rettigheder

12.1

Snippet Seo har ejendomsret og immaterialret til resultatet af aftalen. Kunden opnår brugsret hertil, når betaling er sket. Har Snippet Seo benyttet grafik fra 3. parts leverandører (fx elements.envato.com), mister Kunden brugsretten dertil, ved ophør af en aftale.

13: Hemmeligholdelse

13.1

Parterne må ikke viderebringe, benytte eller sætte andre i stand til at bruge den anden partss erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2

Parterne må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over fortrolige oplysninger som beskrevet ovenfor. Parterne skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3

Parternes ovennævnte forpligtelser er gældende under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

14: Søgemaskineoptimering

14.1

Medmindre andet er specificeret i kontrakten, garanterer Snippet SEO, at 10% af aftalte søgeord vil rangere på første side af Google inden for 90 dage (j.f. punkt 14.2 b). Hvis dette ikke opnås inden for den gældende tidsramme, vil Snippet SEO arbejde gratis indtil denne garanti opnås, eller indtil kontrakten udløber.

14.2

Ved indgåelse af en aftale med Snippet SEO, accepterer Køber at:

a)  SEO garantien vil ikke gælde hvis:

– a.1) Købers domæne er under 12 måneder gammelt, uden et allerede eksisterende domæne er blevet redirected til Købers nye domæne

– a.2) Køber ændrer eller fjerner “on-page” optimeringsarbejde implementeret af Snippet SEO (inkluderer tema filer og kode)

b) SEO garantien begynder lige så snart Snippet SEO har givet Køber besked om, at “on-page” optimeringsarbejdet (inkluderende indholds-godkendelse af Køber) er færdigt.

c) SEO garantien slutter efter den første bindingsperiode.

d) Vi garanterer ikke, at vores SEO Service vil generere ekstra salg eller virksomhedsaktivitet.

e) Køber vil ikke holde Snippet SEO ansvalig vedrørende tab eller skade som følge af denne SEO service (j.f. punkt 10), udover skade som følge af negligering fra Snippet SEO.

f) SEO styres af mange faktorer, der er uden for Snippet SEO’s kontrol, og kan påvirke placeringen af ​​dit websted, inkluderende:

– f.1) din hjemmeside har meget duplikeret indhold, forholder sig på et content management system der ikke er SEO-venligt, har fået en straf fra Google (enten manuel eller automatisk), har en unaturlig link profil eller er hosted på en langsom eller blacklisted server, eller;

– f.2) Snippet SEO ikke kan få adgang til din hjemmeside og/eller dennes content management system.

g) Google opdaterer løbende deres søgealgoritme, hvilket kan ændre resultatet af en hvilken som helst SEO serivce, resulterende i en negativ påvirkning af Købers hjemmesides rangeringer. Under disse omstændigheder kan Snippet SEO ikke garantere at hjemmesidens rangeringer vil forbedres, men Snippet SEO vil gøre alt hvad virksomheden kan, for at rette negative indvirkninger. Snippet SEO vil muligvis være nødt til at flytte Købers hjemmeside til et nyt domæne, for at fjerne en straf (hvis dette er tilfældet skal Køber acceptere denne anbefaling, og gå med til at betale medfølgende omkostninger for at SEO garantier stadig er gældende).

h) Snippet SEO har retten til at placere et link i footeren af Købers hjemmeside.